Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zjawiska pizooptyczne i elastooptyczne w fotonicznych kompozytach polimerowych. Zeszyt "Fizyka" nr 57
Zjawiska pizooptyczne i elastooptyczne w fotonicznych kompozytach polimerowych. Zeszyt "Fizyka" nr 57
Do koszyka
15,00 zł
W pracy przedstawiono zwięzłą analizę zarówno numeryczną, jak i eksperymentalną, zjawisk
piezooptycznych i elastooptycznych w fotonicznych kompozytach polimerowych. Do analizy wymienionych
zjawisk użyto mikrostrukturalnych światłowodów polimerowych, co w bardzo przejrzysty
sposób uwidoczniło odkształcenia, jakie pojawiają się w kompozycie polimerowym w momencie
laminacji. Eksperyment ten ułatwił w znacznym stopniu analizę numeryczną wpływu, jaki
wywiera na dowolny światłowód skurcz polimeryzacyjny oraz umożliwił ocenę stopnia wpływu
zjawiska elastooptycznego na mikrostrukturalny światłowód polimerowy, a przez to rozróżnienie
go od zjawiska piezooptycznego. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników wykazała, że znaczenie
ma także orientacja głównych osi światłowodu względem włókien zbrojenia. W zależności
od orientacji światłowodu w fo-tonicznym kompozycie polimerowym, zjawiska piezooptyczne lub
elastooptyczne mogą wzmocnić lub osłabić wpływ skurczu polimeryzacyjnego. Dodatkowo istnieje
możliwość zmiany charakterystyki włókna światłowodowego – wzmocnienie lub osłabienie czułości
światłowodu na wybrany czynnik zewnętrzny. W pracy wykazano również, że wpływ temperatury
na zmianę naprężeń we włóknie światłowodowym ma swoje główne źródło w zjawisku zwanym
rozszerzalnością cieplną i dotyczy głównie deformacji kompozytu polimerowego.
Analizowane problemy związane z laminacją włókien światłowodowych mogą zostać rozwiązane
poprzez zastosowanie miękkiej warstwy lakieru pokrywającego światłowód.
Zebrana wiedza została wykorzystana do zaprojektowania hybrydowego czujnika światłowodowego
do równoczesnego pomiaru naprężeń i temperatury w kompozycie polimerowym.
Ilość stron 106 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-339-0
ISSN 1643-6857
Data publikacji 2014-12-22
Wykaz najczęściej używanych skrótów i symboli 4
1. Wstęp 5
2. Fotoniczne kompozyty polimerowe 8
2.1. Polimery jako osnowa w kompozytach 9
2.2. Zbrojenie z włókna szklanego lub węglowego 9
2.3. Włókna światłowodowe 10
2.4. Fotoniczne kompozyty polimerowe 15
3. Zjawiska piezooptyczne i elastooptyczne w światłowodach anizotropowych 18
3.1. Ogólny opis polaryzacji światła 18
3.2. Anizotropia optyczna 21
3.3. Światłowody anizotropowe 25
3.4. Dyspersja polaryzacyjna 38
4. Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na deformację rozkładu naprężeń w światłowodach anizotropowych 41
4.1. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na rozkład naprężeń w światłowodzie dwójłomnym 42
4.2. Wpływ naprężeńściskających działających wzdłuż osi poprzecznej światłowodu na rozkład naprężeń w światłowodzie dwójłomnym 51
4.3. Wpływ temperatury na rozkład naprężeń w światłowodzie dwójłomnym 65
5. Zjawiska piezooptyczne i elastooptyczne w fotonicznych kompozytach polimerowych 74
5.1. Naprężenia statyczne wewnątrz fotonicznego materiału kompozytowego 75
5.2. Wpływ pokrycia lakierowego światłowodu 79
5.3. Wpływ temperatury 90
6. Jednoczesny pomiar naprężeń i temperatury w kompozycie polimerowym 92
7. Podsumowanie 99
Bibliografia 100
Summary. Piezooptic and elastooptic phenomena in photonic polymer composites 105