Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody
Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody
Do koszyka
28,00 zł
W monografi i zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Problematyka ta analizowana jest interdyscyplinarnie, szczególnie z punktów widzenia inżynierskiego, ekonomicznego i społecznego.
Struktura opracowania została podporządkowana postrzeganiu innowacji. Monografia jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów zainteresowanych problemami zarządzania innowacjami. Autorzy uważają, że rozważaną problematykę należy analizować wieloaspektowo. Jednocześnie mają nadzieję, że przegląd spojrzeń i propozycji zaprezentowanych
w opracowaniu w pewnym stopniu stanie się ważnym głosem w dyskusji, która toczy się od wielu lat nad tym zagadnieniem. Liczą też na to, że prezentowane opracowanie stanie się pomocą w pracy dydaktycznej w polskich szkołach wyższych i zainteresuje czytelników z różnych dziedzin i środowisk, ponieważ innowacja to nowość będąca szansą na osiągnięcie przez organizację sukcesu.
Ilość stron 161 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-369-7
Data publikacji 2015-07-24
Język polski
Wstęp 7
1. PODEJŚCIA TRADYCYJNE I NOWOCZESNE W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 9
1.1. Specyfika zarządzania innowacjami 9
1.2. Tradycyjne modele tworzenia innowacji 10
1.3. Nowoczesne modele rozwoju innowacji 16
1.4. Kierunki rozwoju zarządzania innowacjami 22
2. CYKL KONIUNKTURALNY I INNOWACJE 24
2.1. Cykliczność gospodarki jako paradygmat ekonomii 24
2.2. Cykl koniunkturalny w ujęciu teorii ekonomicznych 26
2.3. Cykl koniunkturalny a cykl innowacji 29
2.4. Cykl koniunkturalny a działalność innowacyjna i inwestycyjna 31
2.5. Zależność między innowacjami a fazami cyklu gospodarczego 40
2.6. Projektowanie i wdrażanie innowacji w różnych fazach cyklu koniunkturalnego 43
3. NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 46
3.1. Zarządzanie innowacjami w warunkach kryzysu gospodarczego 46
3.2. Innowacje radykalne a innowacje stopniowe 49
3.3. Zarządzanie innowacjami a zarządzanie innowacyjnością 53
3.4. Koncepcje innowacji otwartych oraz wielosegmentowego zarządzania jako odpowiedź na kryzys gospodarczy 55
3.5. Procesy globalizacji a zarządzanie innowacjami 59
4. INNOWACJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 62
4.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – istota i kontrowersje 62
4.2. Zrównoważony rozwój a zarządzanie przedsiębiorstwem 63
4.3. Zasady zrównoważonego rozwoju 67
4.4. Innowacje ekologiczne a rozwój zrównoważony 68
4.5. Innowacje społeczne jako baza rozwoju gospodarczego 71
4.6. Koncepcja zrównoważonego rozwoju z perspektywy cykliczności gospodarki 73
5. INNOWACJE RADYKALNE W DOBIE DEKONIUNKTURY 76
5.1. Innowacje radykalne a ciągłe usprawnienia 76
5.2. Znaczenie innowacji radykalnych dla organizacji 77
5.3. Innowacje przełomowe i ich charakterystyka 79
5.4. Przykłady radykalnych innowacji dawniej i dziś 83
5.5. Zarządzanie radykalnymi innowacjami w ujęciu procesowym 86
5.6. Innowacje radykalne w dobie spowolnienia gospodarczego 88
6. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Z WYKORZYSTANIEM PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 91
6.1. Uwarunkowania zarządzania innowacjami w warunkach cykliczności gospodarki 91
6.2. Inwestycje a innowacje – podobieństwa i różnice 93
6.3. Projekt inwestycyjny w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji 97
6.4. Wykorzystanie projektu inwestycyjnego w fazach cyklu koniunkturalnego 100
6.5. Narzędzia wspomagające zarządzanie projektem inwestycyjnym 102
6.6. Możliwości i ograniczenia wspomagania innowacji przez projekty inwestycyjne 104
7. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Z WYKORZYSTANIEM CONTROLLINGU 105
7.1. Uwarunkowania wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie innowacjami 105
7.2. Specyfi ka zarządzania controllingowego w obszarze innowacji 107
7.3. Mierniki controllingu w warunkach cykliczności gospodarki 109
7.4. Korzyści z wykorzystywania controllingu innowacji 114
8. MARKETING W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI 115
8.1. Uwarunkowania działań marketingowych 115
8.2. Integracja marketingu i badań w procesie innowacji produktu 117
8.3. Marketing a cykl życia produktu 119
8.4. Strategie marketingowe we wprowadzaniu na rynek innowacji 122
9. KREOWANIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH W KLASTRACH SEKTOROWYCH I ŁAŃCUCHACH DOSTAW 126
9.1. Wprowadzenie 126
9.2. Specyfika innowacji produktowych w strukturach międzyorganizacyjnych 128
9.3. Klastry sektorowe jako środowisko innowacji 132
9.4. Koncentracja innowacji produktowych w klastrze wertykalnym Toyota-shi 134
9.5. Rozproszenie innowacji produktowych w łańcuchu dostaw TRW 137
9.6. Integracja innowacji produktowych w klastrze wertykalnym Li & Fung 139
9.7. Modularyzacja innowacji produktowych w klastrze sektorowym w Chongqing 141
9.8. Wnioski z przeprowadzonych badań 144
PODSUMOWANIE 147
Bibliografia 150
Netografia 160