Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla studentów poligrafii
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla studentów poligrafii
Do koszyka
36,00 zł
Skrypt jest adresowany przede wszystkim do studentów poligrafii. Uwzględnia specyfikę studiów poligraficznych i jest dostosowany do programu nauczania studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Politechnice Warszawskiej.
Każde ćwiczenie praktyczne jest poprzedzone teoretycznym wstępem, którego zadaniem jest wprowadzenie studenta w poszczególne zagadnienia, by samo ćwiczenie było wykonane ze zrozumieniem, w zakończeniu zaś zawarte są pytania pozwalające na skontrolowanie zakresu i poziomu przyswojonych wiadomości.
Ilość stron 262 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-058-0
Data publikacji 2014-06-02
Język polski
Przedmowa do wydania II 9
Wstęp 11
1. Analiza wody 17
1.1. Podstawy teoretyczne 17
1.1.1. Występowanie 17
1.1.2. Właściwości fizykochemiczne wody 19
1.1.3. Właściwości chemiczne wody 20
1.1.4. Woda jako rozpuszczalnik 22
1.1.5. Twardość wody 22
1.1.6. Zanieczyszczenia wody 25
1.1.7. Metody oczyszczania wody 26
1.1.8. Uzdatnianie wody 29
1.1.8.1. Metody mechaniczne 29
1.1.8.2. Metody fi zykochemiczne 30
1.1.8.3. Układy technologiczne do uzdatniania wody 35
1.1.9. Analiza wody 37
1.2. Część doświadczalna 40
1.2.1. Określenie zapachu, barwy i klarowności 41
1.2.2. Pomiar przewodnictwa właściwego wody 42
1.2.3. Pomiar odczynu wody 46
1.2.4. Określenie twardości ogólnej 47
1.2.5. Określenie twardości węglanowej 49
1.2.6. Opracowanie wyników 49
1.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 50
2. Układy koloidalne 51
2.1. Podstawy teoretyczne 51
2.1.1. Budowa koloidów a ich właściwości 52
2.1.1.1. Koloidy liofilowe i liofobowe 53
2.1.1.2. Właściwości elektryczne koloidów 54
2.1.1.3. Koagulacja koloidów 56
2.1.1.4. Właściwości kinetyczno-cząsteczkowe 60
2.1.1.5. Właściwości optyczne 61
2.1.2. Systematyka koloidów 62
2.1.3. Otrzymywanie koloidów 64
2.1.4. Metody oczyszczania koloidów 66
2.1.5. Znaczenie i rozpowszechnienie układów koloidalnych 67
2.2. Część doświadczalna 67
2.2.1. Otrzymywanie koloidów 68
2.2.2. Koagulacja koloidów 70
2.2.3. Opracowanie wyników 71
2.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 71
3. Adsorpcja 72
3.1. Podstawy teoretyczne 72
3.1.1. Pojęcia podstawowe 74
3.1.2. Adsorpcja fizyczna i chemiczna 76
3.1.3. Adsorbent 77
3.1.4. Czynniki wpływające na wielkość adsorpcji 78
3.1.5. Izotermy adsorpcji 79
3.1.6. Teoria adsorpcji Langmuira 79
3.1.7. Adsorpcja z roztworu 81
3.1.8. Kondensacja kapilarna 83
3.1.9. Adsorpcja elektrolitów 84
3.1.10. Zastosowanie praktyczne adsorpcji 86
3.2. Część doświadczalna 88
3.2.1. Wyznaczenie izotermy adsorpcji Freundlicha 88
3.2.2. Opracowanie wyników 89
3.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 90
4. Kinetyka 91
4.1. Podstawy teoretyczne 91
4.1.1. Podział i rodzaje reakcji w kinetyce 92
4.1.2. Energia aktywacji 94
4.1.3. Pojęcia podstawowe 95
4.1.4. Równania kinetyczne prostych reakcji 95
4.1.5. Metody wyznaczania rzędu reakcji 103
4.1.6. Wyznaczanie szybkości reakcji 105
4.1.7. Wpływ różnych czynników na szybkość reakcji 106
4.2. Część doświadczalna 112
4.2.1. Badanie wpływu katalizatora na szybkość reakcji 114
4.2.1.1. Określenie szybkości reakcji bez katalizatora 114
4.2.1.2. Określenie szybkości reakcji z katalizatorem 114
4.2.2. Badanie wpływu początkowego stężenia substratu na szybkość reakcji 114
4.2.3. Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji 115
4.2.4. Badanie wpływu ilości katalizatora na szybkość reakcji 115
4.2.5. Opracowanie wyników końcowych 116
4.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 116
5. Miareczkowanie konduktometryczne 117
5.1. Podstawy teoretyczne 117
5.1.1. Przewodnictwo elektrolitów 117
5.1.2. Zastosowanie pomiarów przewodnictwa 123
5.1.3. Miareczkowanie konduktometryczne 125
5.1.3.1. Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą lub odwrotnie 125
5.1.3.2. Miareczkowanie mocnego kwasu słabą zasadą lub odwrotnie 127
5.1.3.3. Miareczkowanie słabego kwasu słabą zasadą lub odwrotnie 128
5.1.3.4. Miareczkowanie mieszaniny kwasów o różnej mocy 128
5.1.3.5. Miareczkowanie w analizie strąceniowej 129
5.2. Część doświadczalna 130
5.2.1. Miareczkowanie roztworu mocnego kwasu mocną zasadą 131
5.2.2. Miareczkowanie roztworu mieszaniny mocnego i słabego kwasu mocną zasadą 132
5.2.3. Miareczkowanie jonów srebra chlorkiem potasowym 132
5.2.4. Opracowanie wyników 132
5.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 133
6. Miareczkowanie potencjometryczne 134
6.1. Podstawy teoretyczne 134
6.1.1. Pojęcia podstawowe 134
6.1.2. Potencjał półogniwa 137
6.1.3. Podział półogniw 140
6.1.4. Rodzaje ogniw 146
6.1.5. Potencjometria 149
6.1.5.1. Pomiary pH 150
6.1.5.2. Miareczkowanie potencjometryczne 154
6.2. Część doświadczalna 156
6.2.1. Miareczkowanie potencjometryczne 156
6.2.2. Opracowanie wyników 157
6.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 157
7. Identyfikacja rozpuszczalników organicznych 158
7.1. Podstawy teoretyczne 158
7.1.1. Destylacja 158
7.1.1.1. Równowaga ciecz – para 159
7.1.1.2. Rozdzielanie mieszanin ciekłych – destylacja prosta i rektyfi kacja 162
7.1.1.3. Prężność pary nad cieczami niemieszającymi się – destylacja z parą wodną 166
7.1.1.4. Sposoby prowadzenia destylacji 168
7.1.2. Refraktometria 172
7.1.2.1. Współczynnik załamania światła 173
7.1.2.2. Refrakcja molowa czystej substancji i roztworu 175
7.2. Część doświadczalna 177
7.2.1. Rozdzielanie mieszaniny na frakcje 177
7.2.2. Pomiar współczynnika załamania światła 178
7.2.3. Opracowanie wyników 183
7.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 183
8. Badanie poli(alkoholu winylowego) 184
8.1. Podstawy teoretyczne 184
8.1.1. Otrzymywanie poli(alkoholu winylowego) 187
8.1.2. Właściwości poli(alkoholu winylowego) 190
8.1.3. Przetwórstwo i zastosowanie PVAL 191
8.1.4. Badanie wybranych fizykochemicznych właściwości polimerów w roztworach 194
8.1.4.1. Lepkość 194
8.1.4.2. Właściwości PVAL a stopień zhydrolizowania 203
8.2. Część doświadczalna 205
8.2.1. Określenie stopnia hydrolizy PVAL 205
8 2.2. Określenie ciężaru cząsteczkowego PVAL metodą lepkościową 206
8.2.3. Opracowanie wyników 210
8.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 210
9. Badanie celulozy 211
9.1. Podstawy teoretyczne 211
9.1.1. Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne celulozy 211
9.1.2. Pochodne celulozy 216
9.1.3. Zastosowanie celulozy i jej pochodnych 217
9.1.4. Produkcja mas celulozowych 222
9.1.5. Skład chemiczny drewna 224
9.1.6. Surowce przemysłu papierniczego 226
9.1.7. Schemat produkcji papieru 227
9.2. Część doświadczalna 229
9.2.1. Oznaczenie zawartości celulozy metodą wagową 229
9.2.2. Oznaczenie sumarycznej zawartości ß- i celulozy 230
9.2.3. Oznaczenie zawartości celulozy 230
9.2.4. Opracowanie wyników 231
9.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 232
10. Identyfi kacja materiałów sporządzonych na bazie związków wielkocząsteczkowych 233
10.1. Podstawy teoretyczne 233
10.1.1. Metody otrzymywania polizwiązków 233
10.1.1.1. Polimeryzacja 235
10.1.1.2. Polikondensacja 236
10.1.1.3. Poliaddycja 238
10.1.2. Klasyfi kacja polizwiązków 240
10.1.3. Dodatki stosowane w tworzywach sztucznych 241
10.1.4. Charakterystyka wybranych syntetycznych polizwiązków 246
10.1.4.1. Polimery termoplastyczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomerów mających wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla 246
10.1.4.2. Polizwiązki termoplastyczne otrzymywane przez polikondensację 249
10.1.5. Naturalne związki wielkocząsteczkowe 253
10.1.6. Właściwości i metody identyfikacji wybranych polizwiązków 254
10.2. Część doświadczalna 255
10.2.1. Analiza płomieniowa otrzymanego tworzywa 256
10.2.2. Badanie produktów pirolizy 257
10.2.3. Próba na obecność chloru 257
10.2.4. Reakcje barwne dla badanych tworzyw 258
10.2.5. Opracowanie wyników 258
10.3. Zagadnienia przygotowujące do ćwiczenia 259
Literatura pomocnicza i uzupełniająca 260